Best Music

У мене є твір, а як ним вигідніше розпорядитись? Part 3

Новини 04.07.2022
У мене є твір, а як ним вигідніше розпорядитись? Part 3

Давайте поговоримо про договори, що залишилися, а саме:
📒договір про передачу виняткових майнових прав ІВ;
📒договір про створення на замовлення та використання об'єкта права ІВ.

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ВИКЛЮЧНИХ МАЙНА ПРАВ ІС 🤝

За договором про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виняткові майнові права) передає другій стороні (частково або у повному складі) ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

У ч. 1 ст. 440 ЦК зазначається, що майновими правами інтелектуальної власності на твір є:
1) декларація про використання произведения;
2) виключне право дозволяти використання твору;
3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, у тому числі забороняти таке використання;
4) та інші.

👋🏻 Увага: предметом договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності можуть бути лише виняткові майнові права, які існують на момент укладання договору. Майнові права, які не зазначені в цьому договорі, не вважаються переданими.

Запам'ятайте❗️Укладання договору про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Зміст авторського договору:
💡 Умови договору про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців у порівнянні з положенням, передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.
💡Обов'язком автора (або іншої особи, яка має виняткові майнові права) є передача виняткових майнових прав.
💡Основним обов'язком іншої сторони за договором є сплата винагороди автору за передачу відповідних виняткових майнових прав.
💡До того ж, у договорі мають бути вказані предмет договору та розмір винагороди, яку отримує автор чи інше право власник
💡Термін дії у договорі про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності не вказується, оскільки передбачається, що права передаються безповоротно, тобто договір є безстроковим.

(Але з урахуванням специфіки деяких об'єктів цього договору, наприклад, об'єктів авторського права та суміжних прав, термін дії договорів про передачу виняткових майнових прав на ці об'єкти обмежений терміном дії самих прав інтелектуальної власності).

❗️Договір про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

Відповідно до ст. 1114 ЦК України договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації, але вона може бути здійснена на вимогу однієї із сторін договору. Відсутність державної реєстрації не впливає на дію прав.

ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТУ ПРАВА ІВ 🤝

За договором про створення на замовлення та використання об'єкта права ІВ одна сторона (автор - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та у встановлений термін.

Зміст договору про створення на замовлення та використання об'єкта права інтелектуальної власності:
💡Умови договору, що обмежують право виконавця на створення інших об'єктів права інтелектуальної власності у майбутньому, є нікчемними.
💡Суттєвими умовами договору є: предмет договору (твори літератури, науки, мистецтва та інші об'єкти права інтелектуальної власності), термін створення об'єкта права інтелектуальної власності, способи та умови його використання, ціна.

💡 Виконавець зобов’язаний:
- створити особисто визначений у договорі об'єкт права ІВ;
- у встановлений термін передати створений об'єкт замовнику;
- брати участь у підготовці твору для використання;
- не передавати право використання твору третім особам, якщо договором передбачена передача виняткових прав автора.

💡 Замовник зобов'язаний:
- прийняти створений відповідно до умов договору об'єкт права ІВ;
- використовувати твір чи інший об'єкт права інтелектуальної власності протягом встановленого строку та відповідно до умов договору, не порушуючи при цьому особистих немайнових прав автора;
- сплатити автору певну вказану у договорі винагороду;
- не передавати право використання твору третім особам, якщо договором не передбачено інше.

Зі змістом договору про створення на замовлення та використання об'єкта права ІВ тісно пов'язана проблема розподілу між виконавцем та замовником права інтелектуальної власності на створений об'єкт. Відповідно до ч. 2 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності.

❗️Особисті немайнові права ІВ (право авторства, право на авторське ім'я тощо) на об'єкт, створений на замовлення, належать творцю цього об'єкта (у випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права ІВ на такий об'єкт можуть належати замовнику).

❗️Майнові права ІВ (виключне право на використання твору) на об'єкт, створений на замовлення, належать творцю цього об'єкта та замовнику, якщо інше не встановлено договором.

Положення актів цивільного законодавства дають право сторонам самостійно встановлювати правила, за якими у майбутньому буде розподілено майнові права на новостворені об'єкти. Однак, якщо сторони договору не скористалися цим правом, то застосовується загальне правило, вказане вище ⬆️

Винятком❗️з цього положення є розподіл прав на твір образотворчого мистецтва. У цьому разі оригінали твору, створеного на замовлення, переходять у власність замовника, а майнові права ІВ цього твору залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором (год. З ст. 1112 ДК).

Повідомлення

Пошук по сайту